รายละเอียดงาน/กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมการทำงาน สสอ.ไพรบึง

 • 2018-07-13_112902.png
 • 3404.jpg
 • 355090.jpg
 • b1.jpg
 • banner980x180.jpg
 • googlelogo_color_272x92dp.png
 • index.jpg
 • intro_01.jpg
 • intro_02.jpg
 • intro_03.jpg
 • intro_04.jpg
 • intro_05.jpg
 • ita.png
 • joomla_black.png
 • Picture-1015.jpg
 • powered_by.png

หน้ารับ-ส่งรายงาน

ข่าวประกาศ/ITA/TOR

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

ITA คือ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ คือ องค์การต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นดัชนีหลักที่สำคัญและจำเป็นในการประเมินโดยจำแนกดัชนีเป็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสำรวจ และแปลงไปสู่คำถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน

หลักฐานเชิงประจักษ์ EB1 - EB26 ประจำไตรมาส 1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ประจำปีงบประมาณ 2563

5. EB 5 ท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนรวม ในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
6. EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
7. EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วมในการดำเนินการ โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
8. EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการกลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
9. EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
10. EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563
11. EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา) พ.ศ. 2562
12. EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
13. EB 13 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการบริหารผลการ ปฏิบัติงานและการดำเนนิการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
14. EB 14 หน่วยงานมีการรายงาน การประเมินผบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
15. EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อ สาธารณชุน
16. EB 16 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
17. EB 17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
18. EB 18 หน่วยงานมีการเนิมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อตานการทุจริตในหน่วยงาน
19. EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
20. EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ความเส่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
21. EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
22. EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ภายใน หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
23. EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
24. EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องหันและปราบปรามการทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้อง
25. EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างไร
26. EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้