รายละเอียดงาน/กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมการทำงาน สสอ.ไพรบึง

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

ภาพกิจกรรมเฝ้าระวัง COVID 2019 คปสอ.ไพรบึง

  • 123397.jpg
  • 314051.jpg
  • 314053.jpg
  • 314054.jpg

หน้ารับ-ส่งรายงาน

ข่าวประกาศ/ITA/TOR

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
           การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ คือ องค์การต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นดัชนีหลักที่สำคัญและจำเป็นในการประเมินโดยจำแนกดัชนีเป็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสำรวจ และแปลงไปสู่คำถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน หลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำไตรมาส 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ประจำปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564

การดำเนินงานโครงการ Integrity and Transparency Assessment (MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงา

          1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงา

          1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงา

          1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

          4.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

          4.2 รายงานผลของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

          4.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

          4.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

          4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

          4.3.3 การแสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                   4.3.3.1 ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

                            - ชุดที่ 1

                            - ชุดที่ 2

                   4.3.3.2 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

                            - ชุดที่ 1

                            - ชุดที่ 2

                   4.3.3.3 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564                             

                            - ชุดที่ 1

                            - ชุดที่ 2

                   4.3.3.4 ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564

                            - ชุดที่ 1

                            - ชุดที่ 2

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

          5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1

          5.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2

         5.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3

          5.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

          6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

          7.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

          7.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

          7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

          7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          7.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงานฯ

          8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

          8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

          8.3 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          8.4 ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

9.1.2 โครงการ

9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

9.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม

9.4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

9.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

          10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

          10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          10.3 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน

                  10.3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

                  10.3.2 รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

          10.4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน 

EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

          11.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

          11.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน

                   11.2.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน)

                  11.2.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน)

          11.3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                   11.3.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน)

                  11.3.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน)

          11.4 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น      

EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

          12.1 หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม

                  12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

                  12.1.2 โครงการ / กิจกรรม

          12.2 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

          12.3 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก

          12.4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก

          12.5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ

ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

           13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ

           13.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

           13.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

           13.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สิน

EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

          14.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ

          14.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ

          14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม

          14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ

EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

          15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ

          15.2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ

           15.3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเ ภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ

          15.4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติ

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

          16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

          16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

          16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน

          16.4 ภาพถ่ายกิจกรรม

EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

          17.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ

          17.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          17.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานฯ

          18.1 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

                  18.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

                  18.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

          18.2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

                  18.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ

                  18.2.2 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงาน

                  18.2.3 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ

                  18.2.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

          19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม

          19.2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

          19.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

          19.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

          20.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ

          20.2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

          20.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

          20.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

          21.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                  21.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

                  21.1.2 โครงการ

          21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

          21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม

          21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

          21.5 ภาพกิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

          22.1 หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

                  22.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

                  22.1.2 โครงการ

          22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

          22.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม

          22.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

          22.5 ภาพกิจกรรม

EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG …”

          23.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG …”

          23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG .

          23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG 

          23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG

EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

            24.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา

            24.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

            24.3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา

          24.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา

          24.5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา