รายละเอียดงาน/กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมการทำงาน สสอ.ไพรบึง

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

ภาพกิจกรรมเฝ้าระวัง COVID 2019 คปสอ.ไพรบึง

  • 123397.jpg
  • 314051.jpg
  • 314053.jpg
  • 314054.jpg
DEFAULT
ระยะเวลาเริ่มต้น สิ้นสุด
.
.
รูปแบบการเกิดซ้ำ
ระยะเวลาเกิดซ้ำ
จำนวนการเกิดซ้ำ ครั้ง
เกิดซ้ำจนถึง
.
By Year Day
Comma separated list
Count back from year end
By Month Comma separated list
By Week Num Comma separated list
Count back from year end
By Month Day
Comma separated list
Count back from month end
By Day
Which Week(s)?
Count back from month end
Select Repeat Dates
.
Irregular repeat dates cannot be exported at present.
NOT YET SUPPORTED